זימון אסיפה מיוחדת 3.5.2021

זימון אסיפה מיוחדת 3.5.2021

אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 3 במאי 2021 בשעה 14:00 במשרדי עוה"ד של החברה ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 22), רמת-גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 10 במאי 2021, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; 2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה; 3) חידוש כהונתם של הדירקטורים, מר יאיר רמתי (יו"ר הדירקטוריון) וגב' ענת פילצר-סומך (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת; 4) הארכת תוקף הכהוה של הדירקטור החיצוני מר אליהו סנדרוביץ לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים, החל מיום 2.5.2021.

המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום ב', 5 באפריל 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דו"ח מיידי של החברה מיום 29.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049401) בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il.

 

Contact

Your message was sent successfully
_iesupport _chrome