זימון אסיפה מיוחדת 22/05/18

זימון אסיפה מיוחדת 22/05/18

אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ ("החברה")

מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה

 

 1. ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה הנושאים הבאים:
 2. כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ה', 08.12.2019, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב המחקר 6, מגדל העמק (להלן: "משרדי החברה").

 

 1. סדר היום ותמצית ההחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה הכללית
  • נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.
  • נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה משרד רואי החשבון עמית חלפון עד לאסיפה הכללית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
  • נושא מס' 3: אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר יאיר רמתי.
  • נושא מס' 4: אישור מינוי וחידוש כהונת הדירקטורית הבלתי תלויה גב' איריס אבן טוב.
 2. מועדים חיוניים
  • המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר 10.11.2019.
  • אישור הוכחת בעלות ומינוי בכתב של בא כוח יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.
 3. כתבי הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א.

כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ,  שבהם ניתן למצוא נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כמפורט להלן:www.magna.isa.gov.il  ("אתר ההפצה"). אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.  כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לפחות 4 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 יום לאחר המועד הקובע.

 1. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש.

 1. למידע נוסף ראה דווח מיידי מיום 03.11.2019 שדיווחה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אר אס אל אלקטרוניקה בע"מ    

Contact

Your message was sent successfully
_iesupport _chrome